Deur Benescke Janse van Rensburg

(ENGLISH BELOW) 

Die goue kalf het my gisteraand geskok. Dramaties groot geteken aan die voet van die Sinaiberg met die Israeliete wat rondom dans. Net eergisteraand het ek vir my 3-en 5-jarige dogtertjies gelees hoe God vir die Israeliete ’n pad deur die Rooi See gemaak het. Ook hoe Hy vir die Israeliete manna en kwartels gegee het om te oorleef voordat Hy met weerligstrale en blitse uit die Sinaiberg met hulle gepraat het. Dit is amper ondenkbaar dat dieselfde mense wat hierdie wonderwerke, voorsiening en God se krag beleef het, ’n goue kalf kon bou en aanbid – dít nogal aan die voet van die berg waar hulle God dae vantevore ontmoet het.

 

Ek wonder of ons nie soms presies dieselfde doen nie. Ons beleef ’n bonatuurlike wonderwerk en ons vertel almal daarvan. Dan, ’n paar maande later, beleef ons weer ’n krisis. Dié keer is dit iets erger en dit voel asof God stil is. Ons bid. Tyd gaan verby. En dan, net soos die Israeliete, begin soek ons na maniere om die stilte te hanteer en die situasie self uit te sorteer. Ons draai na ons vriendin se skouer of ’n psigiater se medikasie. Is dit verkeerd om hulp te soek? Nee. Dit is wel wanneer ons daarin begin vertrou eerder as om ons oë op God te hou. So bou ons ’n goue kalf in ons eie lewens – en God haat dit.

 

In Markus 12:30 praat Jesus oor die belangrikste gebod: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.” In Matteus 15:8 word ons herinner dat God nie net na ons woorde luister nie, maar na ons harte ken: “Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af.” En in Openbaring 2:4 lees ons: “Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.”

 

Wie is hierdie God vir jou? Mag ons onthou dat Hy eerste in ons lewens wil wees. Hy wil hê ons moet na Hom kyk vir ’n deurbraak en na sy stem smag. Hy wil op ons harte se troon sit – en nie met goue kalwers in ons lewens kompeteer nie.

 

Vir November-maand wil ek fokus op wie hierdie God is wat ons aanbid en wie Hy vir ons elkeen wil wees. Gesels gerus saam op die Facebook bladsy, Stories van Hoop of e-pos my na terugvoer@versndag.co.za. Jou bydrae is belangrik. Sterkte.

 

Vader God, baie dankie dat ek met U kan gesels en kan weet dat U regeer. Wys my asseblief deur u Heilige Gees as daar enige goue kalwe in my lewe is wat ek moet vernietig sodat ek kan sê: Ek het U lief met my hele hart en siel en verstand. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

 

Terugvoer: As jy wil saamgesels, stuur ’n e-pos aan benescke1@gmail.com of word deel van die Stories van Hoop-gemeenskap op Facebook. Jou bydrae is belangrik.

 

DAY 1: REMEMBER … WHO IS HE
By Benescke Janse van Rensburg

In shock, I looked at the golden calf last night. Dramatically built at the foot of  Mount Sinai with Israelites dancing around it. Just two nights earlier, I read to my 3-and 5-year old the story of how God opened a path for the Israelites to walk through the Red Sea. Also how God provided manna and quails for the Israelites before He spoke to them with thunder and lightning from Mount Sinai. It is almost unthinkable how these people who experienced the miracles, provision and God’s power, could build and worship a golden calf – at the very foot of the mountain where they met with God days earlier!

I wonder if we don’t do exactly the same thing in our lives. We experience a supernatural miracle and share it with everyone we encounter. Then, months later, we are experiencing another crisis. This time, it’s bigger and it seems as if God remains quiet. We pray. Time passes. And, just like the Israelites, we start to look for ways to “break the silence”, bear the pain and sort out the situation. Many times, we turn to a friend, a psychiatrist or medication. Is it wrong to seek help? No. It is wrong when we start to rely on people or medication rather than God for help. If we do, we are building a golden calf in our lives – and God hates it.

In Mark 12:30 Jesus talks about the most important commandment:  Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.” In Matthew 15: 8, we are reminded that God doesn’t just listen to our words, but He looks at our hearts:  “These people honor me with their lips, but their hearts are far from Me.” And in Revelation 2: 4 we read: “Yet I hold this against you: You have forsaken the love you had at first.”

Who is this God you serve? May we remind ourselves that He desires to be first in our lives. He longs for us to look at Him for a breakthrough and listen for His voice. He wants to sit on the throne of your heart and not compete with golden calves in our lives.

In this Remember November-series, I want us to be reminded of who this God is we serve and who He wants to be for each of us. Feel free to chat on Facebook, Stories van Hoop page or e-mail me to feedback@versndag.co.za. Your contribution is important. God bless.

Father God, thank you for speaking to  me and letting me know that you are ruling my life. Please show me through your Holy Spirit if there is any golden calf in my life that I have to destroy so that I can say, I love you with all my heart and soul and mind. I ask it in the Name of Jesus Christ. Amen.