Deur Benescke Janse van Rensburg

(ENGLISH BELOW) 

Maak oop jou gordyne en laat sonlig in! Dít was die slotsom van ’n navorsingstudie deur die Universiteit van Oregan in Amerika wat ’n paar weke gelede gepubliseer is. In die studie is bevind dat bakterieë wat in stofdeeltjies in ons huise vergader (en ons siek maak) in donker kamers aanteel. Wanneer natuurlike sonlig egter daarop val word dit vernietig.

 

Hierdie bevinding het my laat dink aan die woorde in 1 Johannes 1:5: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.”

 

Wanneer ons sonde in ons lewens koester, word die impak daarvan, net soos die bakterieë wat in die donker aanteel, al groter. Dit is waar die vyand ons wil hou. Hy wil ons lewens vernietig en gebruik vrees en selfs ’n skuldgevoel om ons te oortuig dat God ons nooit van hierdie sonde sal vergewe nie.

 

Die waarheid is egter dat God gereed staan om sy lig in ons lewens en situasie in te skyn. In 1 Johannes 1:7 lees ons: “ . . . as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.” En in vers 9: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

 

Watter “bakterieë” laat jy steeds toe om te vermeerder in jou lewe? ’n Verhouding met iemand buite jou huwelik? Sukkel jy om los te kom van pornografie of te veel alkohol? Is dit skinderstories en jou begeerte om daarin te deel wat jou weghou van God? Of sukkel jy met ongeduld, woede of vrees?

 

Mag ons onthou dat God LIG is en dat daar in Hom geen duisternis is nie. Kom ons “trek ons gordyne oop” en laat Hom toe om sy lig in ons lewens in te skyn. Só sal ons beleef hoe Hy ons deur sy Heilige Gees vrymaak sodat ons ’n lewe in oorvloed kan smaak. Sterkte!

 

Vader God, baie dankie dat ek my hart voor U kan uitstort. Skyn asseblief vandag u lig in (noem die area van jou lewe) en help my om weg te stap van hierdie dinge wat nie eer bring aan U nie. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

 

_____________________________________________________________________________

Day 5: Remember to open the curtains

By Benescke Janse van Rensburg

 

Open your curtains and let the sunlight in! This was the conclusion of a research study by the University of Oregan in America published a few weeks ago. In the study, it was found that bacteria that gather in dust particles in our homes (and make us sick) survive and breed in dark rooms. However, when we open our curtains, allowing natural sunlight to enter the room, this bacteria will be destroyed.

 

This finding made me think of the words in 1 John 1: 5: “God is light; in him there is no darkness at all.”

 

When we cherish sin in our lives, its impact, just like the bacteria that grows in the dark, gets bigger. This is where the enemy wants to keep us. He wants to destroy our lives and he uses fear and guilt to convince us that God will never forgive our sins.

 

The truth is that God is ready to shine His light into our lives and situations – in order to set us free. In 1 John 1:7 we read: “But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.” And in verse 9: “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.”

 

In which area of your life are you allowing “bacteria” to grow? Is it perhaps a relationship with someone outside of your marriage? Do you struggle to get rid of pornography or too much alcohol on a daily basis? Is it perhaps a love for gossip stories that keeps you in bondage? Or are you struggling with impatience, anger or fear?

 

Let’s remember that God is LIGHT and in Him there is no darkness at all. He wants us to pull open our curtains so He can shine His light and love into our lives. Let’s allow Him to set us free so we can truly experience a life in abundance. God bless.

 

Father God, thank you that I can pour out my heart before you. Please shine your light into (name the area of ​​your life) and help me to get rid of everything that does not honor You. I ask this in the Name of Jesus Christ. Amen.