Deur Benescke Janse van Rensburg

 

Vir bykans 30 jaar lank het ’n gesin in Michigan, Amerika ’n klip as ’n deurstopper in hulle skuur op die plaas gebruik. Geeneen van hulle het uitsonderlike waarde aan die klip van sowat 10kg geheg nie. Dit het egter verander toe ’n Professor in Geologie ’n paar toetse op die klip doen en bevestig dat dit inderdaad ’n meteoriet is! Oornag het die waarde van die klip vir die eienaar tot sowat R1,5 miljoen gestyg (sou ’n museum of versamelaar dit opraap).

 

Die stuk meteoriet op die plaas was altyd waardevol. Dit het egter net die regte persoon op die regte tyd geneem om die klip op te tel en die waarde daarvan uit te lig. Op dieselfde manier het God ons elkeen uniek en waardevol geskep. Ons waarde is dus reeds dié van ’n meteoriet, maar Hy beskerm ons soms dat ons dit nie onmiddellik raaksien nie omdat ons eers karaktergroei benodig. Wanneer ons egter hierdie karaktertoetse slaag, kan Hy ons ook binne ’n dag van ’n “deurstopper tot ’n meteoriet” neem.

 

Moses het dit beleef. Hy was reeds 80 jaar oud waar hy as skaapwater skape in die woestyn opgepas het. Die volgende dag was hy die leier wat die Israeliete uit Egipte moes gaan bevry. Ook Ester was een dag nog ’n weeskind en die volgende dag koningin in haar land. En selfs Gideon was die jongste seun van ’n “onbelangrike familie”, maar God het hom gekies as Rigter om die volk te lei.

 

In Psalm 139 word ons herinner hoe spesiaal ons in God se oë is. Nie net het Hy ons voor ons geboorte geken nie. In vers 17-18 lees ons: Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is . . .” Vir God is ons karakter belangriker as ons gemak. Juis hierom word ons in Psalm 105:19 herinner dat Hy ons karakter toets – en sal aanhou toets. Hy het dit met Josef gedoen. Toe Hy sien dat Josef die toets deurstaan het, het Hy hom bevorder tot onderkoning van die land.

 

Onthou, ons elkeen is as ’n meteoriet in God se oë geskape. Hy het ons elkeen met oneindige potensiaal geskape. Mag ons die Heilige Gees daagliks vra om ons te lei om karaktertoets op karaktertoets te slaag. Só sal ons ook met nederigheid van hart ons plek kan volstaan wanneer die tyd aanbreek wat Hy ons oplig om van deurstopper tot meteoriet te beweeg. Sterkte.

 

Vader God, baie dankie dat U in beheer is van my lewe. Help my asseblief om my waarde in U te vind en die karaktertoetse te slaag sodat ek ’n instrument in U hande kan wees. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

 

 

Day 6: Remember, you are valuable to Him

By Benescke Janse van Rensburg

 

For nearly 30 years, a family in Michigan, America, used a stone as a doorstop in their barn on the farm. None of them attached exceptional value to the stone of about 10kg. This, however, changed when a Professor in Geology did a few tests and discovered that it is indeed a meteorite! Overnight the value of the stone grew to about R1.5 million (if a museum or collector were to buy it).

 

The piece of meteorite on the farm was always valuable. It just took the right person at the right time to highlight its value. In the same way, God created us unique and valuable. Sometimes He protects us from seeing it immediately because we still need our character to grow. However when we pass the character tests, He is able to change our lives in a single day from being a “door stop to a meteorite”.

 

Moses experienced it. He was already 80 years old, tending sheep in the desert. The next day he was appointed leader to free the Israelites from their slavery in Egypt.  Esther was an orphan and the next day Queen of her country. Even Gideon was the youngest son of an unimportant family, but God chose him as Judge to lead the people.

 

In Psalm 139 we are reminded of how special we are in God’s eyes. He knows us from before our birth. In Psalm 139: 17-18 we read: “How precious to me are your thoughts, God! How vast is the sum of them! Were I to count them, they would outnumber the grains of sands . . . ” And in Psalm 105: 19 we read:  “Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph’s character. . .” When God saw Joseph passing test after test, He promoted him from prisoner to second in command over all the country.

 

Remember, we are all meteorites in God’s eyes. He created us with infinite potential. May we daily ask the Holy Spirit to strengthen us in order to pass character test upon character test so we too will be able to stand with humility when God takes us from “door stop to meteorite”. God bless.

 

Father God, thank you for being in control of my life. Please help me to find my value in You and pass the character tests so that I can become a worthy instrument in Your hands. I ask this in the Name of Jesus Christ. Amen.