Deur Benescke Janse van Rensburg

 (English below)

As radio-omroeper het ek die voorreg om op ’n gereelde basis met interessante, inspirerende mense onderhoude te doen. Elke nou en dan tref ’n gesprek ’n mens se hart wat jou met ander oë na die lewe laat kyk. ’n Paar dae gelede het dit weer gebeur. Hier is die storie. . .   

 

In Augustus verlede jaar het Ryno en Verna Mulder hul gesonde 6 maande oue babadogtertjie, Mienke een oggend by die dagsorg afgelaai. Net na middagete daardie dag het hulle die oproep van die dagsorg gekry dat hulle dadelik moes kom. Hulle dogtertjie het aan melk verstik en is na die hospitaal gehaas.

 

In skok het Ryno en Verna met hul aankoms by die hospitaal hul dogtertjie se blou, lewelose liggaampie op die bed gekry. Die dokters het reeds hoop opgegee om ’n hartklop te probeer kry. In trane het Verna hulle gesmeek om nog eenmaal te probeer. Hulle het. En daar was ’n hartklop.

 

Min het Verna en Ryno in die wagkamer waar hulle gesit en bid het vir ’n wonderwerk, geweet wat vir hulle voorgelê het. Die gebrek aan suurstof het breinskade by klein Mienke veroorsaak. Dit was die begin van ’n lang, uitmergelende weg met baie trane, frustrasie en groot dokters- en terapeutrekeninge. Mienke is nou 21 maande oud en sy kan steeds nie loop, sit, self eet of praat nie. Tog bid Mienke se twee ouer sussies steeds elke aand saam met haar ouers vir ’n bonatuurlike wonderwerk.

 

Ryno en Verna se positiwiteit, opregtheid en geloof in God het my geraak tydens ons onderhoud. Beide getuig dat hulle God op ’n nuwe manier leer ken het die afgelope jaar. Hulle moes leer vergewe omdat dit hulle help om vry te leef. En op die vraag as hulle in tyd kon teruggaan na die dag in Augustus in die hospitaal, wetende wat hul vandag weet, sou hulle die dokters steeds gevra het om nog eenmaal te probeer, was hul antwoorde beide sonder twyfel, “ja”. Verna het bygevoeg: “Ek ervaar God se genade elke dag nuut. En elke dag se genade is vir my genoeg om deur daardie dag (en uitdagende situasies) te kom. Dit is vir my genoeg.” Sjoe.

 

’n Mens verstaan nie altyd waarom dinge gebeur nie – en soms moet ’n mens dit nie probeer uitredeneer nie. In Jesaja 55:8-9 sê God immers: “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.” In die woestyn het die Israeliete soggens nuwe manna en kwartels ontvang – genoeg vir daardie dag. Net so is God se genade vir ons elke dag nuut en genoeg. Paulus het dit beleef. In 2 Korintiërs 12:9 praat God met Hom te midde van sy stryd: My genade is vir jou genoegMy krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”

 

Watter storm woed tans in jou lewe? Is jou hart seer omdat jy onlangs ’n geliefde moes groet? Is jy besig om deur ’n egskeiding te gaan? Is julle bankrot verklaar? Is daar ’n verslawing in die familie? Of word jy, soos Ryno en Verna, daagliks gekonfronteer met die uitdagings rondom jou kind met spesiale behoeftes? Mag ons onthou dat God se genade elke dag nuut – en genoeg – is om ons deur te dra! Sy krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is! Sterkte.

 

Vader God, baie dankie dat U genade elke dag nuut en genoeg is vir my. Ek bring (noem area in ou lewe) na jou en ek smeek U om my te versterk en op te lig uit my moedeloosheid. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Die Muldergesin tydens die onderhoud op Radio Tygerberg 104FM. Luister gerus na die getuienis hier: https://benescke.co.za/podcast/onderhoud-met-ryno-en-verna-mulder-oor-hul-dogtertjie-mienke/

Kyk na hulle boodskap aan almal wat hulle ondersteun op die  Facebook bladsy, Stories van hoop. Volg gerus ook hulle storie op die Facebook groep, Please Pray for Mienke.

 

DAY 7: REMEMBER, HIS GRACE IS ENOUGH

By Benescke Janse van Rensburg

 

As journalist, I interview interesting, inspiring people on a regular basis. Every now and then, an interview touches my heart causing me to look at life differently. A few days ago it happened once again. Here is the story. . .

 

In August last year, Ryno and Verna Mulder dropped of their healthy 6 month old baby girl, Mienke at day care one morning. Just after lunch, they received the phone call that they had to come to the hospital straight away. Their baby girl choked on milk and was rushed to the hospital.

 

Upon their arrival, Ryno and Verna found their girl’s blue, lifeless body on the hospital bed. The doctors already gave up hope to get a heartbeat. In tears, Verna begged them to try once more. They did. And there was a heartbeat.

 

Little did Verna and Ryno know what laid in front of them while praying in the waiting room for a miracle. A lack of oxygen caused brain damage to Mienke. That was the first day of their long, grueling road with tears, frustration and major doctors and therapist bills. Mienke is now 21 months old, but is still unable to walk, sit, eat on her own or talk. But still each night, her two older sisters pray with their parents for a supernatural miracle.

 

Ryno and Verna’s positivity and sincere faith in God touched me. Both testified that they grew closer to God in the past year. They had to forgive in order to experience freedom. And to the question if they could go back in time to that day in August, knowing what they know today, would they still ask the doctors to try again to save her, they both said “yes” without hesitation. Verna added: “I am daily aware of God’s grace upon grace. Each day it is new and enough to carry me through.”

 

We do not always understand such tragedies and maybe we should not try to figure it out. In Isaiah 55: 8-9, God reminds us, “‘For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,’ declares the Lord. ‘As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.” In the desert, the Israelites received manna and quails in the morning – enough for that day. Likewise, God’s grace for us during difficult times are new every day – and enough for each day. Paul experienced it. In 2 Corinthians 12: 9, God spoke to him: “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.”

 

What storm are you facing today? Are you struggling with the hurt after losing a loved one? Are you going through a divorce? Have you recently been declared bankrupt? Is there an addiction in the family? Or are you, like Ryno and Verna, daily faced with the challenges surrounding your special needs child? May we remember that God’s grace is new every day and enough to carry us through that day! His strength comes to full effect when we are weak. God bless.

 

Father God, thank you for Your grace upon grace. Help me to not become overwhelmed but to daily put my hope and trust in You. I ask it in the Name of Jesus Christ. Amen.